Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας

«R.F. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121616301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., που θα πραγματοποιηθεί με teleconference ή/και φυσική παρουσία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ  1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 έως 31/12/2020 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης Κερδών της χρήσεως 01/01/2020-31/12/2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2020- 31/12/2020. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Κ.Ν.4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας  να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 5ο:  Παροχή αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Κ.Ν.4548/2018 και έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων σε αυτούς. 

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2021 έως 31/12/2021, Εταιρικών και Ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ  7ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ: 16674 Γλυφάδα )

Για την RF ENERGY Α.Ε.

Ιωάννης Παντούσης           Ευάγγελος Κοροβέσης
Γενικός Διευθυντής               Γενικός Διευθυντής