Βιοαέριο

Home / Βιοαέριο

Το βιοάεριο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση μίγματος κτηνοτροφικών αποβλήτων και υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών (όπως π.χ. κοπριά βοοειδών, ενσιρωµένος αραβόσιτος, κ.α.). Το ενεργειακό του περιεχόμενο είναι 5,5-7 kWh/m3  και χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη σε μηχανές εσωτερικής καύσης, καυστήρες αεριού ή/και αεροστρόβιλους με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η εξασφάλιση των πρώτων υλών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση και τη βιωσιμότητα της μονάδας.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει 4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο συνολικής ισχύος 9,328MW.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΑΙΑ Ι Δ. ΚΙΛΚΙΣ 2,262MW

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΑΙΑ ΙI Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2,262MW

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΤΛΑΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ 2,262MW

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2,262MW