Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.

Home / Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε.

Η Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε., θυγατρική της εταιρίας R.F. Energy, ιδρύθηκε το 2008 με βάση το ελληνικό δίκαιο. Η Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε., κατέχει και ελέγχει τη λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 10 MW στην περιοχή «Λόφοι Κυλινδρίας» του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Μακεδονίας. Το αιολικό πάρκο, που λειτουργεί από το 2009, αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες Vestas V90/2MW.

Επιπλέον, η Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. κατέχει 4 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου. Συγκεκριμένα κατέχει την άδεια παραγωγής «Ατλας», ισχύος 2,542MW που βρίσκεται στο Δήμο Κιλκίς, της Μακεδονίας, την άδεια παραγωγής «Αθηνά» ισχύος 2,262MW που βρίσκεται στο Δήμο Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, την άδεια παραγωγής «Γαία I»,ισχύος 2,262MW που βρίσκεται στο Δήμο Κιλκίς, της Μακεδονίας και την άδεια παραγωγής «Γαία II», ισχύος 2,262MW που βρίσκεται στο Δήμο Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.