Λήψη Α.Ε.Π.Ο. για το project της Εύβοιας ισχύος 225MW

Λήψη Α.Ε.Π.Ο. για το project της Εύβοιας ισχύος 225MW

H εταιρεία R.F. Energy Ομαλιές Α.Ε. 100% θυγατρική της R.F. Energy έλαβε την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  για την ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Κορακόβραχος II (6MW), Καλαμάκι (12MW), Καλαμάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Ομαλιές (30MW), Ομαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), Δεξαμενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας)